Ukusetyenziswa Kweziyobisi Ukuchacha

Uluhlu lweeNkqubo zeNyathelo ezili-12

I-Alcoholics engaziwa ngokuqinisekileyo yeyona yaziwa kakhulu kuzo zonke iinkqubo ezili-12, kodwa kukho inani lamaqela akwenzileyo kusetyenziswa le ...

Imisebenzi yoNyango lokuSetyenziswa gwenxa kweziyobisi

Imisebenzi yamaqela yenza indawo yokuba umntu ngamnye azihlolisise kunye nokusetyenziswa kweziyobisi kwindawo ekhuselekileyo. Abathathi-nxaxheba, le misebenzi ine ...

Imibongo ebuhlungu yeziyobisi

Ukubhala imibongo yenye yeendlela zokulutha kunye nabanye babelana ngentlungu kunye nengxwabangxwaba ebangelwa bubukhoboka beziyobisi ebomini babo. Usizi kunye nokuphelelwa lithemba ...