Ukulima Iindawo

Izityalo zasentlango

Izityalo ezininzi zasentlango ziya kuchuma kwimimandla eshushu, eyomileyo. Ukuba ufuna enye into ngaphandle kwecactus kunye namatye endalo, jonga ezinye ze ...

Indawo ye-USDA yokulima 6

Umda we-6 we-USDA ungomnye weendawo ezili-13 ezinzima e-United States. Ukuchongwa kwendawo yokuqina kwenzelwe ukukhetha izityalo ezifanelekileyo ...

Indawo ye-USDA yokulima 7

Indawo ye-7 yenye yeendawo ezili-13 ezinzima eUnited States. Njengazo zonke iindawo ezinzima, indawo ye-7 yahlulwe yangaphantsi (7a kunye 7b). Kuya kufuneka usebenzise indawo ...

Indawo ye-USDA yokulima 9

Indawo ye-9 yenye yeendawo ezili-13 zaseUnited States ezinzima. Yonke imimandla yobunzima yahlulwe yangamacandelwana amabini, a kunye b. Injongo yeendawo ezichongiweyo kuku ...

Indawo ye-USDA yokulima 5

Indawo ye-5 yenye yeendawo ezili-13 ze-USDA ezinzima (iSebe lezoLimo lase-United States). Indawo nganye yahlulwe yangaphantsi kabini. Indawo yesi-5 iseti esezantsi zii-5a kunye ne-5b. I ...

Indawo ye-USDA yokulima 4

I-USDA (iSebe lezoLimo lase-United States) Imephu yobunzima bezityalo yahlulwe yangamacandelo ali-13. Njengayo yonke imimandla, iZone 4 ineeseti ezimbini, 4a kunye ne4b. ...

Indawo ye-USDA yokulima 8

Indawo ye-8 yenye yeendawo ezili-13 ezinzima eUnited States. Njengayo yonke imimandla, yahlulwe yangaphantsi kabini. Ezi ziMimandla 8a kunye ne-8b. Umda wendawo ...

Indawo ye-USDA yokulima 3

Kukho iindawo ezili-13 ezinzima eUnited States. Umda wesi-3, njengazo zonke iindawo ezinzima, zahlulwe zangaphantsi ezimbini- 3a kunye 3b. Indawo ezichongiweyo zi ...