Uxinzelelo Triggers

Zeziphi ezona ziganeko zoBomi zoxinzelelo?

Iziganeko ezithile zobomi zihambelana kunye namanqanaba oxinzelelo abonakalayo. Kuyamangalisa ukuba uninzi lweziganeko zobomi ezinokubangela uxinzelelo zinokulinganiswa, kuba xa ...