Yeyiphi iMithetho kuLutsha oluShiya iKhaya?

Amagama Aphezulu Ebantwaneni

ulutsha lubalekile

Iminyaka yeshumi elivisayo igcwele i-angst kunye nomdlalo wedrama, njengokoulutsha lutyhala ngaphaya kwemidaabazali babo bababeka kuzo. Uninzi lunokude luphuphe ngamanye amaxesha malunga nokuba kunjani ukuhlala wedwa, okanye ubuncinci kunye 'nosapho olupholileyo' ezantsi kwesitalato. Uninzi lolutsha, ezi ziingcinga nje, kodwa kwabanye, umnqweno kunye nesidingo sokushiya siyinyani.

Kutheni i-texas lelona lizwe lilungileyo

Ulutsha lunokuhamba nini ekhaya ngokusemthethweni?

Ulutsha lunokushiya ikhaya ngokusemthethweni xa lufikelela kwiminyaka yobudala uninzi . Ubudala besininzi kumazwe amaninzi yiminyaka eli-18 ubudala, ngaphandle kwezi zilandelayo:

 • E-Alabama naseNebraska, iminyaka yobudala ineminyaka eli-19.
 • EMississippi, iminyaka yobudala ineminyaka engama-21.
Amanqaku afanelekileyo
 • Ubomi njengoLutsha
 • Igalari yaBafana yaBafikisayo kwiZimbo zeFashoni
 • Iingcamango zokulala zamantombazana aselula

Ukuba umntu okwishumi elivisayo ukhetha ukuphuma endlwini yabazali bakhe xa efikelela kubudala besininzi, uya kuba noxanduva ngokusemthethweni lokumxhasa nokumgcina. Ukuba umntu okwishumi elivisayo usafunda kwisikolo samabanga aphakamileyo xa efikelela kubudala besininzi kwaye eqhubeka nokuhlala nabazali bakhe, banyanzelekile ukuba baqhubeke bemxhasa ade agqibe kwisikolo esiphakamileyo.Ukubaleka kulutsha

Inkqubo ye- Ishintshi yeSizwe ebalekayo uxela ukuba iipesenti ezingama-30 zolutsha zibalekile, kwaye zenza njalo ngezizathu ezahlukeneyo kubandakanya:

 • Izinto eziguqukayo kusapho
 • Umnqweno wenkululeko engakumbi
 • Uhlukunyezo lwabantwanaokanye ukungahoywa
 • Utywala kunyeUkusetyenziswa kweziyobisi(nokuba yiabatshaokanye zaboabazali)
 • Ukwaziswa ngezesondo

Iindlela zokubaleka

IOfisi yezoLungisa yaBantwana kunye noThintelo loLwaphulo-mthetho ichaza a baleka njengomntwana odibana nenye yezi ndlela zilandelayo: • Ushiya ikhaya ngaphandle kwemvume yomzali okanye yomgcini wakhe kwaye uhlala kude ubusuku
 • Ngaba uneminyaka eli-14 ubudala okanye omncinci, kude nekhaya ngemvume yomzali okanye yomgcini wakhe, kodwa ukhetha ukungabuyi aze ahlale ubusuku obunye
 • Ngaba uneminyaka eli-15 ubudala okanye ngaphezulu, engekho ekhaya ngemvume yomzali okanye yomgcini wakhe, kodwa ukhetha ukungabuyi aze ahlale kude kube ziintsuku ezimbini

Ngaba Kusemthethweni Ukubaleka?

Imithetho emalunga nolutsha olubalekayo yahlukile ngokwamazwe. Uninzi lwamazwe, ebaleka ukusukela ekhaya ayilolwaphulo-mthetho, oko kuthetha ukuba umntu ofikisayo akanakufakwa entolongweni, nangona enokugcinwa eluvalelweni lwamapolisa ade abuyiselwe kusapho lwakhe. Umzekelo kwi EMichigan , nangona ubudala obusemthethweni besininzi buli-18, inkundla ayinalo igunya lokunyanzela ulutsha olubalekayo olungaphantsi kweminyaka eli-17 ukuba libuyele ekhaya, ngoko ke akunakulindeleka ukuba amapolisa afike.

Kwamanye amazwe, njengeTexas, ukubaleka kuthathwa njengendawo yobundlobongela. Oselula usenokunyanzelwa ukuba abuyele ekhaya, agcinwe kwindawo yokugcina abantu de abazali bakhe bamlande, okanye ade abekwe phambi kwejaji.Ulutsha luthathwa njengolungenamakhaya ukuba luyabaleka kwaye: • Ayifumaneki
 • Hlala kwimeko apho abanakubuyiselwa ngenkani kubazali babo
 • Ayibekwanga kwikhaya lolutsha okanye kwiziko lokugcina

Kuthekani Ukuba Umntwana Uyaphathwa gadalala?

Ulutsha oluninzi luyabaleka ekhaya kuba lufuna ukuphathwa gadalala emzimbeni nangokweemvakalelo. Olu lutsha luphathwa ngendlela eyahlukileyo kunaleyo ibalekayo kuba ifuna inkululeko engakumbi okanye ayiyithandi imithetho ebekwe ngabazali bayo.

Unobangela osengqiqweni

Kwi IVirginia Umzekelo, umntu okwishumi elivisayo uthathwa ngokubaleka ekhaya xa 'emkile ngaphandle kwesizathu esivakalayo.' Ke umntu okwishumi elivisayo owabaleka kuba wayephethwe gadalala ngokwasemzimbeni uya kuba nesizathu esivakalayo sokushiya ikhaya, kwaye angachongwa njengomntwana ofuna ukujongwa, kunokuba abaleke. Endaweni yokubuyiselwa ekhaya, ulutsha lwaluya kubekwa nelinye ilungu losapho, umhlobo omdala, okanye umntu okhulisa abantwana okanye iqela leqela.

Ibekwe kwiKhaya eliKhuselekileyo

Kwi Maine , iSebe lezeMpilo kunye neNkonzo zoLuntu libizelwe onke amatyala abalekayo, ngaphandle kwesizathu. Ukuba i-DHSS ikholelwa ekubeni ukubuyisela umntwana ekhayeni layo kungamenzakalisa, okanye ukuba umntwana akavumanga ukubuyiselwa kubazali bakhe, i-DHSS inokufumana ilungelo lokugcina okwethutyana kwaye ibeke lowo ulutsha kwelinye ilungu losapho, umhlobo omdala, okanye umondli okanye iqela leqela.

Xelela umntu omdala

Ewe, ulutsha olubaleka ngenxa yokuxhatshazwa kufuneka luxelele umntu omdala othembekileyo isizathu sokuba abaleke ekhaya ukuze angabuyiswa ngenkani kubazali bakhe. Ukuba ulutsha lukhonaUkuphathwa gadalala, Nxibelelana ne-1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453). Ulutsha (okanye umntu ochaphazelekayo wesithathu) nalo lingenza ingxelo kulo iinkonzo zokhuselo lwabantwana , ezakuphanda izityholo zokuphathwa gadalala kwaye isuse ulutsha ekhaya xa kufanelekile.

Ezinye iindlela ulutsha olunokumka ekhaya ngokusemthethweni

Kukho ezinye iindlela zolutsha ezinazo ngaphandle kokubaleka okanye zilinde nje de zibe mdala ngokwaneleyo ukuba zihambe.

Ukukhululwa ngokusemthethweni

Ukukhululwa yinkqubo esemthethweni enika umntwana okwishumi elivisayo ilungelo lokuhamba ngokusemthethweni kwikhaya labazali bakhe. Kwezi meko umntwana kuthiwa unjaloukukhululwakubazali bakhe. Zintathu iindlela umntwana anokukhululwa ngokusemthethweni kubazali bakhe:

 • Umtshato -Ufikisayo unokukhululeka ngokusemthethweni xa etshata.
 • Inkonzo yezelizwe - Ubhaliso nakweliphi na isebe lomkhosi kuya kwenza ukuba ulutsha lukhululeke ngokusemthethweni.
 • Umyalelo wenkundla - Inkundla inokuwukhupha umyalelo wenkululeko ukuba igqiba kwelokuba ukukhululwa yeyona nto ibalulekileyo emntwaneni.

Ukukhululwa kunzima ukufezekisa kodwa, ukuba kunikezelwe, kunika umntwana amalungelo afanayo asemthethweni kunye noxanduva njengomntu omkhulu, ngaphandle kokulinganiselwa. Abazali bomntwana okhulileyo abasanyanzelekanga ukuba babonelele ngalo naluphi na uhlobo lwenkxaso mali okanye ngokwasemzimbeni kulutsha.

Ukutshintshwa kogcino

Umntu osemtsha unokukwazi ukuphumelela Dlulisa ugcino olusemthethweni ukusuka kubazali bakhe ukuya komnye umntu omdala. Ukugcinwa kungagcinwa ngokusisigxina okanye okwethutyana (kuhlala kungaphantsi konyaka omnye). Nje ukuba aqeshwe, umgcini uya kuba namalungelo noxanduva olufanayo malunga nokukhathalela ulutsha njengabazali, kubandakanya nokubonelela ngenkxaso yemali. Ukugqithiselwa kogcino akuwaphuli ngokupheleleyo amalungelo abazali, kwaye basenokuba njalo uxanduva lwezemali ngegalelo kukhathalelo lomntwana.

Ukugqithiselwa komgcini kulula xa abazali bevuma. Ukuba abazali bomntwana abafuni ukuvuma, umntu olindileyo kuya kufuneka afake uxwebhu lwezikhalazo enkundleni kwaye angqine ukuba kukwezolutsha eyona nto ibalulekileyo ukubekwa phantsi kweliso lomgcini. Abazali banokuphikisana nokugcinwa kwenkundla, okunokuthi kukhokelele kwinkqubo enokuthi ithathe ixesha elide.

Ukuguqulwa koGcino

Kwimeko yomntwana okwishumi elivisayo onabazali abaqhawule umtshato, kunokwenzeka ukuba isivumelwano sokugcina umntwana siguqulwe ukuze akwazi ukuhlala nomzali ongagcinwanga ngokusisigxina. Ukuba abazali bayavuma ukutshintshwa kwelungelo lokugcina umntwana, inkqubo ilula njengokugcwalisa ifayile Ukulungiswa kokugcinwa kunye nenkundla. Ukuba wonke umntu uyavumelana, ijaji iya kuhlala isayina lo myalelo.

Ukuba bobabini abazali abavumelani notshintsho kugcino lwabantwana, umzali ongagciniyo kufuneka afake uxwebhu lwezikhalazolungisa ugcinoenkundleni. Ukuze ijaji inike uhlengahlengiso, kufuneka ifumanise ukuba ukulungiswa kululutsha eyona nto ibalulekileyo.

Umahluko kaRhulumente

Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba imithetho elawula ilungelo lomntwana lokuhamba ekhaya iyahluka Ukusuka kurhulumente ukuya kurhulumente. Kukho umahluko ngokubhekisele:

 • Ubudala besininzi
 • Nokuba angakhululwa njani na
 • Ungamchonga njani umntu oza kuba lilungu lakhe

Ngaphambi kokuba uqalise nayiphi na inkqubo, qiniseka ukuba udibana nommeli onelayisensi onamava okujongana nale micimbi.

Funa iingcebiso ngaphambi kokuba uhambe

Iminyaka yeshumi elivisayo ihlala izaliswa kukungqubana. Nangona kunjalo, ukushiya ikhaya linyathelo elibukhali, ngaphandle kwamatyala okuphathwa gadalala kwabantwana, ekufuneka kwenziwe kuphela njengecebo lokugqibela. Ukuba kukho iingxaki kulutsha ekhayeni lakho, cinga ngokufuna uncedo lobungcali kumcebisi onelayisensi endaweni yoko onokunceda ukuzamalungisa ubudlelwane bosapho.

Iclaloria Calculator