Ubhaptizo

Indlela yokucela umntu ukuba abe ngumzali kaThixo

Ukuba unethemba lokuchonga oothixo babantwana bakho, usenokuzibuza ukuba ungamcela njani umntu ukuba abe nguthixo. Zininzi iindlela ezinzulu okanye ezimnandi zoku ...

Iingcebiso ezifunekayo zokuBhaptizwa

Umgaqo wobhaptizo ubaluleke kakhulu ngexesha lobhaptizo. Ubhaptizo losana, oluhlala lubizwa ngokuba lubhaptizo, sisiganeko esisemthethweni apho umntwana afumana ...

Kwenzeka ntoni kumsitho wobhaptizo lwamaKatolika?

Umsitho wokubhaptizwa kwesiko lamaKatolika yinkqubo entsonkothileyo kunye nesiko elibandakanya izinto ezithile zenkolo yamaKatolika kwigosa ...

Luyintoni uxanduva loMzali?

Ukuba uceliwe ukuba ube nguthixo wobuzali okanye ucinga ngokukhetha ootatomkhulu ungazibuza, 'Luthini uxanduva lwam njengomzali?' ...

Yintoni AmaLuthere Ayikholelwayo Ngokubhaptizwa?

Isigqibo sokuba ubhaptize umntwana sisigqibo esizimeleyo nesizimeleyo, kodwa amaLuthere akholelwa ntoni ngobhaptizo? Imbono yamaLuthere ngobhaptizo ...

9 Iimpawu zoBhaptizo kunye neentsingiselo zazo

Njengoko umntwana wakho okanye ilungu losapho elisondeleyo lilungiselela ubhaptizo oluzayo, uya kufuna ukuziqhelanisa neempawu ezibhaptiziweyo eziqhelekileyo. Le ndlela ...

Ukuqonda iRite yoBhaptizo lwamaKatolika

Isiko loBhaptizo, eyokuqala kwezi sakramente zisixhenxe, lingene nzulu kwimbali, izithethe, kunye namasiko ecawa yamaKatolika. Yenzelwe ukucoca ...

Zikholelwa Ntoni iiMethodisti Ngobhaptizo?

Zikholelwa ntoni iiWeseli malunga nokubhaptizwa kwabantwana kunye nabantu abadala? Oku kulandelayo yimbali emfutshane yecawa yaseWesile kunye nolwazi malunga noku ...

Isimemo soBhaptizo

Ubhaptizo sisihlandlo esimnandi ofuna ukusibhiyozela namalungu osapho kunye nabahlobo abasenyongweni. Qinisekisa ukuba igama olikhethileyo kwizimemo zakho ...

Iingcamango zesipho sokubhaptizwa ezinentsana

Nokuba ubhiyozela ukubhaptizwa komntwana osele ekhulile, umntu omdala, okanye ubhaptizo losana, ukukhumbula usuku ngesipho esikhethekileyo kuyinto eqhelekileyo ...

41 Imiyalezo Enombulelo Enombulelo ngoBhaptizo okanye uChristening

Enkosi imiyalezo yobhaptizo inentsingiselo ekhethekileyo. Fumana amagama oza kuwathetha kwabo bazimase, abo banika izipho nangaphezulu ngombulelo qaphela izimvo zobhaptizo.

Imibongo yobhaptizo

Ukuba ujonge amagama afanelekileyo oza kuwabeka ngesipho sobhaptizo, jonga umbongo wobhaptizo. Imibongo inokukunceda ufumane amagama abonisa ukonwaba kwakho ...