Imibongo yokuNgcwaba uMama yokuNika iMemori yakhe

Amagama Aphezulu Ebantwaneni

Umfazi emngcwabeni

Imibongo yomngcwabo kamama inokuba zizongezo ezithandekayo kwinkonzo kamama wakho ukuze izive ingcono kwaye incedahlonipha inkumbulo yakhe. NgokuqinisekileyoUfundo lweBhayibhile, ezinje ngezi ndinyana zikhethwe ngezantsi, zinokusebenza njengembeko efanelekileyo. Nokuba ukhetha umbongo okanye isicatshulwa seBhayibhile, thatha eli thuba ukuthetha into ekhethekileyo malunga neyakhoubomi bomama.





Imibongo yoqobo yokuNgcwaba oomama

Imibongo ngamanye amaxesha iziva isondele kakhulu kunokufundwa komngcwabo oqhelekileyo. Jonga ukuba enye yezi mibongo yoqobo iyazithathela iimvakalelo zakho kwaye kufanelekile ukuba ibandakanywe kwinkonzo yomngcwabo kamama wakho.

Amanqaku afanelekileyo
  • Iingoma ezi-20 eziPhezulu zokuNgcwaba abantu abaza kuZalana nazo
  • Iingcamango zoLungiso lweeNtyatyambo ezili-12 kunye neMifanekiso
  • Iifoto ezilusizi ezi-9 zokuZilisa uVictoria

Ubukho bukaMama

NguKelly Roper







Ubukho bukamama busoloko bushushu kwikhaya lethu
Ngoxolo nokhuseleko nothando.
Wayefana nomoya obhudlayo owawuphephezela
Ukuseta izinto ngokuchanekileyo, ukudala indawo yethu sonke.
Nokuba siziphi iingxaki, uMama uzisombulule.
Nokuba luphi na uloyiso ebesinalo, uMama ubabhiyozele.
Nantoni na esasiyifuna, uMama wayizalisekisa.
Ngokuqinisekileyo umama onjalo akanakuze akhukhulele kude
Ukusuka kwabo wayebathanda ngentliziyo yakhe yonke.
Nangona uwushiye ngasemva umzimba wakhe wasemhlabeni,
Ndibuva ubukho bakhe buhleli.
Umama uhlala esondele kum, uyayazi intlungu yam,
Kwaye undiqinisa ezingalweni ezingabonakaliyo ndisaziva,
Kwaye uyandithuthuzela.

Ukubamba kwakho kuthetha ukuba uMhlaba

NguTamsen Butler



Akukho mntu wumbi wandibamba wandiqinisa
Okanye undenze ndaziva ndilungile
Akukho namnye umntu owayekhazimla ngothando
Njengomama wam, ophakamileyo ngoku.

Ukubamba kwakho kuthetha ukuba uMhlaba

Uqhagamshelo lwethu luhlala

NguTamsen Butler



ileta eya kwisithandwa sam malunga neemvakalelo zam

Ndiza kuhlala ndiyinxalenye yakho,
Uya kuhlala uyinxalenye yam.
Ukufana kwemfuza? Sinezinto ezingaphezulu kwezimbalwa.
Ndiza kukubamba entliziyweni yam njengokuba ubhabha ukhululekile.



Ukukhumbula uMama

NguKelly Roper

Zininzi izinto endiya kuzikhumbula
Malunga nomama wam.
Indlela ezazithambe ngayo izandla zakhe,
Amehlo akhe aqaqambile,
Indlela ancume ngayo yabukhanyisa ubuso bakhe bonke.
Ndiya kukhumbula isandi esinyanisekileyo sokuhleka kwakhe,
Nethoni yelizwi lakhe xa
Umntu wamphoxa.
Kodwa ngaphezu kwako konke, ndiya kuyikhumbula indlela endandiziva ngayo
Xa wathi kum, 'Ndiyakuthanda.'
Leyo yayiyeyona mvakalelo ilungileyo emhlabeni,
Ukwazi lo mfazi ukhethekileyo
Undithande ngentliziyo yakhe yonke.
Kuzo zonke iinkumbulo ezinokuthi zinciphise
Kwiminyaka ezayo,
Oko kuziva yinto endiyaziyo
Andiyi kulibala. Kwaye ndifuna ukuthi,
Ndiyakuthanda nam, Mama.

Isipho Esivela KuThixo

NguTamsen Butler

Oomama sisipho esivela ezulwini uThixo asisebenzisayo ukubonisa uthando lwakhe kubo bonke abantwana.
Akukho mntu uya kukuthanda njengoThixo okanye umama,
Kodwa thabatha induduzo kwinto yokuba uya kudibana kwakhona ngenye imini.

Isipho Esivela KuThixo

UMAMA

NguTamsen Butler

M ore onothando kuninzi
OKANYE ften ngokuchanekileyo, naxa ndicinga ukuba akalunganga
T ngokufanelekileyo i-cheerleader yam enkulu
H U-eaven wamamkela ngezandla ezishushu
NGU Usuku ngaphandle kwakhe aluyi kuba nalutho
R Intlonipho iqhubekile ngoku.

simahla into eprintwayo yenkqubo yomtshato

Ndiphuphe phezolo

NguKelly Roper

Ndiphuphe phezolo
Ukuba ndandimncinci.
Igumbi lam belumnyama,
Ndaze ndeva umnxeba ongaqhelekanga.

Ndiyoyika kwaye ndedwa
Ndilale ebhedini yam,
Kwaye ngokukhawuleza okukhulu,
Ndaphuma egumbini lam ndabaleka.

Ndabaleka ndaya kumama
Wangena ebhedini yakhe.
Usonge izandla zakhe kum,
Kwaye ndathuthuzela iimvakalelo zam zoloyiko.

Ndinqwenela ukuba ndingavuka kwakhona
Kanye apha kweli gumbi,
Umfumane umama ephila kwaye ephile,
Ayigutyungelwanga kukufa nakubumnyama.

Kodwa eli ayilo phupha lomntwana,
Akukho phupha libi ndingabalekayo.
Uye wahamba umama, ndasala mna
Ukugqithisa iminyaka kwaye ulinde.

Ngaba ii-leos kunye ne-libras ziyavana

Ukulinda de kube lixesha uThixo abiza ngalo
Kwaye mna noMama sidibene kwakhona.
Uya kundamkela, kwaye siya kuwolana,
Akusayi kuphinda kwahlulwe.

Ukufundwa kweBhayibhile kwemingcwabo yoomama

Ufundo lweBhayibhile ludla ngokuba nomgangatho wombongo kubo. Ukuba inkolo ibinendawo ekhethekileyo entliziyweni yonyoko, enye yezi ndawo ibiya kufaneleka ukuba ibandakanywe emngcwabeni wakhe.

Iindumiso 91

Iindumiso 91 Ugxininisa indawo yokusabela enikezelwa nguThixo. '... Ngokuba izithunywa zakhe uziwisele umthetho ngawe, Ukuba zikugcine ezindleleni zakho zonke. baya kukuphakamisa ngezandla zabo ... '

Iindumiso 23

Iindumiso 23 ikhumbuza abafundi ukuba bangoyiki ububi, nangona behamba kwintlambo yethunzi lokufa. Sisikhumbuzo sokuba abo baseZulwini banobomi obungunaphakade, ekufanele ukuba kunjalointuthuzelokusapho olushiye ngasemva.

amagama athetha ukukhanya ebumnyameni
Ibhokhwe imi ebaleni ngokuchasene nesibhakabhaka ngexesha lokutshona kwelanga

IMizekeliso 31

IMizekeliso 31 iqulethe iimfundiso zikanina zikaKumkani uLemuweli, ezibandakanya iinkcazo kunye nendumiso ngomfazi nomama olungileyo. Kukho iivesi ezininzi ngokukodwa ezinokutsalwa kuyo kwayeisetyenziswe njengeerhafuxa kufundwa umngcwabo kamama okanyeInkqubo.

  • IMizekeliso 31:25: ' Wambethe amandla nesidima; angazihleka iintsuku ezizayo . '
  • IMizekeliso 31:26: ' Umlomo wakhe uwuvula ngobulumko; Umyalelo onenceba uselulwimini lwakhe . '
  • IMizekeliso 31:31: ' Mnikeni iintloko ngako konke akwenzele kona, Mayimdumise emasangweni imisebenzi yakhe . '

Iindumiso 19

Uzuko lukaThixo ngowona mxholo uphambili Iindumiso 19 . Imimiselo yeNkosi ithi ... xabiso ngaphezu kwegolide ... 'kunye' ... zimnandi kunobusi ... '

KwabaseFilipi 1: 3

KwabaseFilipi 1 Ngokukodwa ileta evela kuPawulos eya kwabaseFilipi ibabulela, kodwa kukho ivesi efanelekileyo yokucaphula umama ophumeleleyo. 'Ndihlala ndibulela kuye uThixo wam, ekunikhumbuleni kwam konke ...'

Umbongo wokuNgcwaba uMama - Filipi 1: 3

Iindumiso 27

Iindumiso 27 Sisikhumbuzo sokuba ukuhlala endlwini yeNkosi ngowona mvuzo uphambili wokuphila ubomi bobuThixo. '... Yomelela ukhaliphe, lindela kuYehova . '

UIsaya 66:13

Ngelixa UIsaya Isahluko 66 Imalunga nesigwebo sikaThixo kunye nethemba losindiso, ivesi 13 lithembiso lokuba uyakukuthuthuzela kamnandi njengomama. Lo ngumyalezo omkhulu wokwabelana nabo bakhoyoekuzileni. ' Njengomntu othuthuzelwa ngunina, ndiya kukuthuthuzela .... '

Hlonipha ubomi bukaMama wakho

UkucwangcisaUmngcwabo womzali ngomnye wemisebenzi ebaluleke kakhulu kuye nawuphi na unyana okanye intombi oya kuze ajongane nayo. Khetha ufundo ngononophelo ukuze lubonakalise ngokupheleleyo indlela oziva ngayo ngomama wakho kwaye umnike imbeko nentlonipho yobomi bakhe obufanelekileyo.

Iclaloria Calculator